Medezeggenschapsraad

De MR is een raad, waarin ouders en leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. In het MR-reglement staan de taken en bevoegdheden van de MR beschreven. Dit reglement vindt u hiernaast.

De MR is te bereiken op mr@wereldwijsdrunen.nl

OudergeledingPersoneelsgeleding
Bonne WesselingJojanneke Velthuizen
Simone Boelen (voorzitter)Tessa de Wilde